Podmínky použití

Vítejte na webových stránkách vlastněných a provozovaných společností Intemodino Group s.r.o., IČ: 27657701, se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122099 (dále "Intemodino Group" nebo "Poskytovatel").
Intemodino Group poskytuje za níže uvedených podmínek fyzickým nebo právnickým osobám (dále "Uživatelům") produkty, software, služby (souhrnně "Služby") a webové stránky umístěné zejména na webových serverech intemodino.cz, intemodino.com, intemodinogroup.com, a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.
Před použitím těchto webových stránek a Služeb si prosím pozorně pročtěte tyto Podmínky použití (dále "Podmínky").
Přístupem na tyto webové stránky, jejich prohlížením nebo použitím Služeb potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli, že jste je pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito Podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že vám není dovoleno používat tyto webové stránky a Služby.

Změny Podmínek
Intemodino Group je oprávněna kdykoliv bez upozornění změnit, doplnit a aktualizovat tyto podmínky použití. Vaše použití webových stránek a Služeb po jakýchkoliv změnách těchto podmínek použití znamená, že tyto změny přijímáte.
Jakýkoliv aspekt webových stránek a Služeb může být změněn, doplněn, odstraněn nebo aktualizován bez upozornění podle výhradního uvážení Intemodino Group.
Společnost Intemodino Group může rovněž změnit nebo uvalit poplatky na Služby poskytované prostřednictvím webových stránek kdykoliv podle svého vlastního uvážení. Společnost Intemodino Group může rovněž kdykoliv vytvořit nebo změnit obecné postupy a omezení, týkající se webových stránek a Služeb podle svého výhradního uvážení.

Rozsah podmínek použití
Tyto Podmínky řídí vaše používání webových stránek a všech Služeb dostupných na webových stránkách, kromě případů, kdy tyto Služby podléhají samostatné smlouvě ("Doplňující podmínky"). Podmínky použití tvoří společně s Doplňujícími podmínkami právně závaznou dohodu mezi Uživatelem a společností Intemodino Group ve vztahu k využívání Služeb. Bude-li jakýkoliv rozpor mezi ustanovením Doplňujících podmínek, a ustanovením Podmínek použití, budou mít ve vztahu k dané Službě přednost ustanovení Doplňujících podmínek.

Obecná ustanovení
Informace, materiály, grafická zobrazení, loga, video a audio klipy, ochranné známky, design, uspořádání, vzhled a ovládací prvky webových stránek (společně "Obsah") jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a zákony o ochraně duševního vlastnictví.
Používání těchto webových stránek, jejich obsahu a Služeb, je povoleno k osobnímu, nekomerční použití.
Intemodino Group vám zaručuje omezenou, osobní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci pro přístup a použití webových stránek, obsahu a Služeb pouze způsobem prezentovaným společností Intemodino Group.
Kromě této omezené licence na vás společnost Intemodino Group nepřevádí žádné podíly nebo práva na obsah, webové stránky a Služby ani žádné jiné duševní vlastnictví Intemodino Group.
Reprodukce, modifikace, dekompilace, převod, kopírování, rozšiřování, publikování, překládání do některého jazyka nebo počítačového jazyka, přenášení do jiných systémů, zveřejňování, distribuce nebo používání k vytváření odvozených děl nebo ukládání části nebo celého obsahu těchto webových stránek a Služeb v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu Intemodino Group je zakázáno, leda, že je v souladu s následujícími podmínkami.
Jakékoliv použití webových stránek a Služeb pro jiné, zejména pro komerční účely je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Intemodino Group.
Kromě jiných omezení uvedených v těchto podmínkách použití souhlasíte s tím, že nebudete používat ani zpřístupňovat žádné Služby a informace dostupný prostřednictvím webových stránek způsobem, který není výslovně povolen společností Intemodino Group.
Materiály na těchto webových stránkách můžou být k dispozici také v jiných jazycích, než je český jazyk. Tyto překlady jsou poskytovány pro vaše pohodlí a Intemodino Group nečiní žádná prohlášení ani závazky ohledně přesnosti nebo úplnosti překladu.
Souhlasíte s tím, že nebudete používat ani zpřístupňovat žádné webové stránky a Služby v jakékoliv jurisdikci, kde používání je omezeno nebo zakázáno zákonem.

Vyloučení záruk
V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem, webové stránky a Služby jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné", bez záruk jakéhokoliv druhu. Užívání těchto webových stránek a Služeb je na vaše výhradní riziko.
Na Služby a webové stránky neposkytuje společnost Intemodino Group žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel, záruk za dostatečnou kvalitu nebo soulad s popisem, a záruky neporušení práv třetích stran.
Intemodino Group neposkytuje žádné záruky, že její webové stránky a Služby budou nepřerušené, včasné, úplné, bezpečné nebo bez chyb a informace, které získáte jako výsledek používání webových stránek a Služeb, budou přesné nebo spolehlivé.
Intemodino Group neposkytuje žádné záruky, že jakékoliv nahlášené problémy budou ze strany Intemodino Group vyřešeny, ani když se Intemodino Group rozhodne poskytnout určité informace s cílem vyřešit problém.
Jste souhlasíte, že pokud používáte webově stránky nebo Služby, učiníte tak výhradně dle vlastního uvážení a na své vlastní riziko a jste výhradně odpovědni za veškeré škody, které mohou vzniknout, včetně ztráty dat nebo poškození vašeho výpočetního systému.

Omezení odpovědnosti
V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem, v žádném případě nebude Intemodino Group, její zaměstnanci či partneři zodpovídat za žádné náhodné, přímé, nepřímé, příkladné, trestní, zvláštní, exemplární nebo následné škody, ztrátu zisku nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo přerušení obchodu, vzniklé v důsledku užívání nebo neschopnosti užívat webové stránky, informace, Služby nebo obsah, ani když společnost Intemodino Group byla o možnosti vzniku takových škod předem informována.

Utajení důvěrných informací
Intemodino Group si nepřeje získat od Vás důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím jejích webových stránek. Veškeré informace, připomínky, návrhy nebo materiály (dále "Materiály"), které zašlete Intemodino Group, nebudou pokládány za důvěrné a souhlasíte s tím, že Intemodino Group bude mít neomezené právo používat Materiály pro jakýkoliv účel, což mimo jiné zahrnuje kopírování, reprodukování, zveřejňování, přenášení, zobrazování, odesílání, distribuci, předání jiným stranám, veřejné zobrazení, modifikaci a vytváření odvozených děl.
Odesíláním informací Intemodino Group se zaručujete, že jsou tyto informace přesné, a že použití informace nebude porušovat práva třetích stran.

Odkazy a reklama
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Intemodino Group nemá kontrolu nad obsahem těchto webových stránek a nenese za obsah a dostupnost těchto webových stránek žádnou odpovědnost. Přistupování na tyto odkazované stránky je na vaše výhradní riziko. Použití webových stránek třetích stran se řídí ustanoveními a podmínkami třetích stran.
Tyto webové stránky mohou obsahovat reklamy na zboží nebo služby třetích stran. Za správnost všech údajů uvedených v těchto reklamách odpovídá zadavatel reklamy. Intemodino Group neschvaluje ani neodpovídá za žádnou reklamu, produkty či jiný materiál dostupné prostřednictvím těchto webových stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje společnost Intemodino Group a je oprávněná jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Intemodino Group na straně jedné a Uživatelem na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.
Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

22. června, 2016
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Nabídka